16.8 C
Arta
Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Επιδότηση ενοικίου σε κατοίκους της ΗΠΕΙΡΟΥ που επλήγησαν από καταστροφές.

Ειδικότερα η επιδότηση ενοικίου αφορά τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις κατολισθήσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ενώ παρατείνεται το χρονικό διάστημα της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης Δήμος Κεφαλονιάς. 

Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν, για τη διαμονή τους, άλλη κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα. 

Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών ατόμων, € 400 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων. 

Η επιδότηση, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα μέλος. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014), Ε2 και Ε9 του 2015 που απαιτούνται, θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που διέμεναν στη πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση. 

Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι μήνες. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση. 

Τρεις μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο  χρόνων. 

Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ., ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.  

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου. 

Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση είναι τα παρακάτω: 

Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη:
Για το πρώτο τρίμηνο: 

Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. 

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015. 

III. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι ……….. 
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες. 
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει. 

Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη: 

Για το πρώτο τρίμηνο: 

Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. 

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015. 

III. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (εφόσον υπάρχει). IV. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι ……….. 
• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες. 
• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου έχει χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει. 

Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν βλάβη: 

Για το δεύτερο τρίμηνο: 

Ι. Την Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία. II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

Για τα επόμενα τρίμηνα: 

Ι. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προσκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών (από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν λόγω τριμήνου.

πηγή:taneatismikrospilias24.weebly.com//dikaiologitika.gr

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 15 =

SOCIAL

8,697ΥποστηρικτέςΚάντε Like
76ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ