5.8 C
Arta
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

ΥΠΕΘΑ: Οι διαδικασίες για τη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ στις Ενοπλες Δυνάμεις – Τι ισχύει με τις εξετάσεις

Οι διαδικασίες για τις εξετάσεις μονιμοποίησης των ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς στις τάξης των Ένοπλων Δυνάμεων περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εθνική Άμυνας.
 
Στην απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας ορίζονται όλες οι διαδικασίες για την εξέταση των υποψηφίων προς μονιμοποίηση όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τόπος διεξαγωγής, η ύλη των εξετάσεων και οι διαδικασίες διεξαγωγής.
 
Aναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι. 
 
Ημερομηνία Διεξαγωγής των Εξετάσεων στο Στρατό Ξηράς
Οι γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ, προκηρύσσονται τέσσερις (4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες να μονιμοποιηθούν, της επταετούς υποχρέωσης παραμονής τους στις ΕΔ. 2. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποίηση, για τους υπηρετούντες στο ΣΞ ΕΠΟΠ, με έτος πρόσληψης το 2010 και παρελθόντων ετών πρόσληψης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε εξετάσεις πριν τη μονιμοποίηση για λόγους ανωτέρας βίας, ορίζεται η 16.11.2016. 3. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου ΕΠΟΠ από την αξι-ολόγηση, για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στα εδάφια ε και στ του άρθρου 6 αντίστοιχα, αυτός θα συμμετάσχει σε νέα αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με διαταγή του ΓΕΣ.
 
Τόπος Διεξαγωγής
1. Η αξιολόγηση των ΕΠΟΠ, διεξάγεται σε είκοσι τέσσερα (24) εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα-Κύπρο, στα οποία κατανέμονται οι ΕΠΟΠ ανάλογα με τον τόπο που υπηρετούν, ως εξής: α. Ορεστιάδα. β. Διδυμότειχο. γ. Προβατώνας. δ. Φέρρες. ε. Αλεξανδρούπολη. στ. Κομοτηνή. ζ. Ξάνθη. η. Καβάλα. θ. Θεσσαλονίκη. ι. Κιλκίς. ια. Πολύκαστρο. ιβ. Άσσηρος. ιγ. Βέροια. ιδ. Λιτόχωρο. ιε. Βόλος. ιστ. Αττική. ιζ. Λήμνος. ιη. Μυτιλήνη. ιθ. Χίος. κ. Σάμος. κα. Κως. κβ. Ρόδος. κγ. Κρήτη. κδ. Κύπρος. Η ενεργοποίηση των εξεταστικών κέντρων στους παραπάνω τόπους και η κατανομή σ’ αυτά, γίνεται με διαταγή του ΓΕΣ.
 
Ύλη Εξετάσεων
Η ύλη, πάνω στην οποία αξιολογούνται όλοι οι υπηρετούντες στο ΣΞ ΕΠΟΠ, εμπεριέχεται στα επικαιροποι-ημένα ερωτηματολόγια:
α. Γενικών στρατιωτικών θεμάτων, κοινό για όλους τους ΕΠΟΠ, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
β. θεμάτων ειδικότητας, ένα για κάθε ειδικότητα, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με διαταγή των Δνσεων Ο-Σ του ΓΕΣ.
2. Σύνθεση Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δοκιμασία 50 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 35 επί της ειδικότητας κάθε αξιολογούμενου ΕΠΟΠ και οι 15 επί γενικών στρατιωτικών θεμάτων.
3. Κριτήρια Βαθμολόγησης Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος επιτύχει βαθμολογία 70% συμπεριλαμβανομένου και άνω (35 σωστές απαντήσεις).
 
Διαδικασίες Διεξαγωγής
1. Οι ΕΠΟΠ, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία, πα-ρουσιάζονται στο εξεταστικό κέντρο, την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της αξιολόγησης, έχοντας μαζί τους το δελτίο στρατιωτικής τους ταυτότητας και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος ΕΠΟΠ δεν παρουσιαστεί θεωρείται αποτυχών.
2. Οι αξιολογούμενοι εισέρχονται στην αίθουσα εξε-τάσεων, αφού παραδώσουν όλα τα βοηθήματα και τις πάσης φύσης ηλεκτρονικές συσκευές στην Επιτροπή Επιτήρησης και αναμένουν την επίδοση των δοκιμασιών.
3. Αφού αναφέρουν ετοιμότητα όλες οι κατά τόπους Επιτροπές Επιτήρησης, η Επιτροπή Επιλογής των θεμάτων διαβιβάζει τα έντυπα ερωτήσεων κατά ειδικότητα, καθώς και το φύλλο απαντήσεων, μέσω κρυπτασφα-λισμένων συστημάτων επικοινωνιών του ΣΞ, τα οποία αναπαράγονται και διανέμονται στους αξιολογούμενους.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιτήρησης ανακοινώνει στους εξεταζόμενους, ότι η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά και αναγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης σε σχετικό πίνακα που υπάρχει σε κάθε αίθουσα.
5. Κάθε αξιολογούμενος, μόλις ολοκληρώσει τη συ-μπλήρωση των απαντήσεων, παραδίδει το φύλλο απα-ντήσεων στην Επιτροπή Επιτήρησης η οποία, αφού ελέγξει τα ατομικά του στοιχεία (αντιπαραβολή με την ταυτότητά του), τα καλύπτει με σκούρο χαρτί, με την παρουσία του αξιολογούμενου. Στη συνέχεια, συρράπτει επί του φύλλου απαντήσεων και το έντυπο των ερωτήσεων.
6. Οι δυο τελευταίοι ΕΠΟΠ κάθε αίθουσας αποχωρούν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση που υπάρχει ένας αξιολο-γούμενος ΕΠΟΠ σε κάποιο εξεταστικό κέντρο, εντός της αίθουσας και καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της εξέτασης να παρευρίσκονται τουλάχιστον 2 επιτηρητές για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
7. Η Επιτροπή Επιτήρησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταμετράει τα φύλλα απαντήσεων, τα αριθμεί με κόκκινο μελάνι, υπογράφει στη σχετική θέση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, εις τριπλούν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συσκευασίας – αποσυ-σκευασίας γραπτών αξιολόγησης ΕΠΟΠ. Στη συνέχεια, αποστέλλει δι’ αντιπροσώπου τα γραπτά στην Επιτροπή Βαθμολόγησης, μαζί με τα 3 αντίγραφα των αντίστοιχων πρωτοκόλλων.
 
Η Επιτροπή Βαθμολόγησης
α. Ελέγχει τα γραπτά ως προς τον αριθμό για κάθε εξε-ταστικό κέντρο, με βάση το πρωτόκολλο της αντίστοιχης Επιτροπής Επιτήρησης.
β. Υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής στα 3 αντί-γραφα των πρωτοκόλλων και το 1 παραδίδεται στον αντιπρόσωπο της Επιτροπής Επιτήρησης, το δεύτερο τηρείται από την Επιτροπή Βαθμολόγησης και το τρίτο υποβάλλεται μαζί με τα γραπτά στην Επιτροπή Αποκά-λυψης Γραπτών.
γ. Διορθώνει τα γραπτά χωρίς να τα αποκαλύψει και συμπληρώνει τον πίνακα βαθμολογίας εις τριπλούν.
δ. Αποστέλλει δια αντιπροσώπου τους πίνακες βαθμο-λογίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (μορφή excel) μαζί με τα γραπτά, στην Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών.
 
Η Επιτροπή Αποκάλυψης Γραπτών
α. Αποκαλύπτει τα γραπτά και συμπληρώνει στους πίνακες βαθμολογίας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), δίπλα στον αύξοντα αριθμό του γραπτού, τα στοιχεία του αξιολογούμενου.
β. Παραδίδει τους πίνακες βαθμολογίας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Επιτροπή Διενέργειας των Εξετάσεων.
γ. Συσκευάζει τα γραπτά εκ νέου και με πρακτικό συ-σκευασίας τα παραδίδει στο ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ τηρεί τα γραπτά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης και την έκδοση του σχετικού ΠΔ. Στη συνέχεια, τα διαβιβάζει στις οικείες Δνσεις Ο-Σ, προκειμένου να τηρηθούν στους ατομικούς φακέλους κάθε αξιολογούμενου, για ένα έτος. 
Η Επιτροπή Διενέργειας των Εξετάσεων συντάσσει το πρακτικό επιτυχόντων – αποτυχόντων, με βάση τον πίνακα βαθμολογίας και το υποβάλλει για κύρωση στον Α/ΓΕΣ. Όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων για μονιμοποίηση και αποτύχουν, δύνανται εντός μηνός από την ημερομηνία κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων, να υποβάλουν αίτημα για επαναληπτική γραπτή εξέταση. Το αίτημα για επαναληπτική εξέταση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά.
 
Μη Συμμετοχή στη Διαδικασία Αξιολόγησης
α. Όσοι αιτηθούν τη μονιμοποίησή τους και δεν πα-ρουσιαστούν για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση, θεωρούνται δικαιολογημένοι εφόσον απουσίασαν για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στα εδάφια ε και στ, του παρόντος άρθρου. Οι λόγοι ανωτέρας βίας πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα δικαιολογητικά.
β. Τα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα θεωρημένα από τον εκδότη, να υποβληθούν από τον υπόχρεο στη Μονάδα του, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης και να αποσταλούν άμεσα από τη Μονάδα στην εκάστοτε Δνση Ο-Σ για έλεγχο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. Δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο για τους αναφερόμενους λόγους στο εδάφιο ε του παρόντος άρθρου.
γ. Όσοι δεν παρουσιαστούν, προκειμένου να αξιολο-γηθούν, την καθορισθείσα ημέρα και ώρα και η απουσία τους δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε άλλους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στα εδάφια ε και στ του παρόντος άρθρου, θεωρούνται αποτυχόντες στη διαδικασία της αξιολόγησης.
δ. Κάθε νέα αξιολόγηση, για όσους δεν παρουσιάστηκαν στην καθορισθείσα ημερομηνία, διεξάγεται με τη διαδικασία που διεξήχθη και η κύρια αξιολόγηση, σε ημερομηνία που καθορίζεται με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
ε. Ως λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται ενδεικτικά: (1) Αιφνίδια ασθένεια και συνακόλουθη νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, με βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται. (2) Θάνατος συγγενούς α’ βαθμού του υπόχρεου ή της συζύγου ή τέκνου του, βεβαιούμενος με ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. (3) Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιοδήποτε λόγο, με βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής.
στ. Επίσης, ως άλλοι λόγοι απουσίας θεωρούνται: (1) Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτικού νοσοκομείου ή της Στρατιωτικής Αρχής που τη χορήγησε. (2) Άδεια κύησης – τοκετού και ανατροφής τέκνου, με βεβαίωση της οικείας Δνσης, στην οποία να φαίνεται και η ημερομηνία κατά την οποία ο/η υπόχρεος θα αναλάβει εκ νέου υπηρεσία. (3) Η καθυστέρηση συγκοινωνιακών μέσων, μόνον εφόσον ακυρωθεί ή καθυστερήσει δρομολόγιο, αν και είχε ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο από τον αξιολογούμενο.
ζ. Επίκληση λόγων ανωτέρας βίας μπορεί να πραγμα-τοποιηθεί μόνο μία φορά. η. Οι ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης – τοκετού ή άδεια ανατροφής τέκνου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι το πέρας της αδείας τους. Να μη συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές, μέχρι και τον Ιούνιο του 2017, οι προς αξιολόγηση ΕΠΟΠ, ώστε να εξελιχθεί απρόσκοπτα η διαδικασία εκπαίδευσης— αξιολόγησης— μονιμοποίησης και εκπαίδευσης μετά τη μονιμοποίηση.
 
Αναβαθμολόγηση Γραπτών Λόγω της φύσης των ερωτημάτων (πολλαπλής επιλογής) της δοκιμασίας αξιολόγησης και του τρόπου που θα διεξαχθεί η βαθμολόγηση, χωρίς να υπεισέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, αναβαθμολόγηση δεν πραγματοποιείται.
 

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + seventeen =

SOCIAL

8,697ΥποστηρικτέςΚάντε Like
73ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ